Unseen in Thailand
  ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  คำแนะนำการท่องเที่ยวทั่วไป

  เว็บบอร์ดนักท่องเที่ยว

  เกี่ยวกับเรา
  ทัวร์ภายในประเทศ
  ทัวร์ต่างประเทศ
  เที่ยวแบบหมู่คณะ
  Team Building
  Walkrally Organizer
  อบรม/สันทนาการ
  ทัวร์สุขภาพ/ชีวจิต
  แนะนำปฏิบัติธรรม
  English Summer Camp


  ส่วนหนึ่งของบันทึกความทรงจำความประทับใจ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกท่าน คือ กำลังใจและของขวัญล้ำค่า ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา..เชิญคลิ๊กชมภาพ    ประวัติความเป็นมาของ WALK RALLY กิจกรรม WALK RALLY มีจุดเริ่มต้นจากสมัยโบราณ กรีก-โรมัน เมื่อเสร็จสิ้นภาระศึกสงคราม พระราชาจะจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อทดสอบกำลังทางร่างกายและทดสอบไหวพริบของทหารระดับหัวหน้า ซึ่งจะกำหนดให้เส้นเดินทางและเวลาที่กำหนดโดยใช้ม้า ระหว่างเส้นทางจะพบกับอุปสรรคต่าง ๆ หรือการสร้างกลลวงที่ซับช้อน หากใครสามารถผ่านเงื่อนไขที่ตั้งไว้ได้ก็จะมีรางวัลให้ พร้อมกับได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเทศญี่ปุ่นจึงได้นำแนวคิดนี้มาปรับใช้ในการทำงาน โดยนายชิเกรุ โคบายาชิ ได้ศึกษาวิธีการบริหารเพื่อแก้ไขการขาดทุนของบริษัท พบว่าการบริหารงานของแต่ละหน่วยงานขาดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง และจิตสำนึกที่ดีในการทำงานและองค์กร หรือกล่าวสั้น ๆ คือการทำงานเป็นทีม ซึ่งต่างกับทางด้านตะวันตกจะเน้นในเรื่องการทำงานเป็นทีม จึงจัดกิจกรรม WALK RALLY ขึ้น โดยเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเอง และการทำงานร่วมกัน การจัดการรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมบนพื้นฐานสภาพความเป็นจริง ปรากฏว่าได้ผลเกินคาด บริษัทฟื้นตัวและมีกำไรอย่างต่อเนื่อง ต่อมาประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้ามาดำเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้น แนวคิดและวิธีการจัดการบริหารต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น กิจกรรม WALK RALLY จึงได้แพร่ขยายไปสู่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ อย่างรวดเร็ว    ทำไมต้องจัดกิจกรรม WALK RALLY ในสถานการณ์ปัจจุบัน ภาวการณ์แข่งขันในเชิงธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมาก ดังนั้นการที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้น จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ และปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ ปัจจัย "คน" หรือพนักงานในองค์กร ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาให้เกิดจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันมีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ ตลอดจนการมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต่อกันในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ที่ดีที่สุดของมนุษย์คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งต้องเกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง หรือการลองผิดลองถูก หรือที่เรียกว่า “ Learning by Doing “ ผู้ที่เขารับการฝึกอบรมจะได้ลงมือทำกิจกรรมและสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่ปรากฎใน กรณีต่างๆ โดยแท้จริงแล้วธรรมชาติของมนุษ์แล้วนั้นจะมีความแตกต่างกันโดยนัยสำคัญ และในบางครั้งความแตกต่างหรือความขัดแย้งก็ย่อมทำให้เกิดอะไรขึ้นใหม่ ๆ เช่นเกิดทฤษฎีใหม่ แนวทางปฏิบัติใหม่ และในทางกลับกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีมลดลง ล้วนก่อให้เกิดปัญหา เช่น คนในองค์กรขาดความสมัครสมานสามัคคีกัน ขาดการประสานงานที่ดี ขาดประสิทธิภาพของการสื่อสารในองค์กร ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดการเป็นผู้นำที่ดีและผู้ตามที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาแล้ว หากมีการฝึกอบรมในห้องเรียนปกติก็คงไม่ได้ผลเท่าที่ควร เหตุเพราะเขาเหล่านั้นต้องได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดพลังทีมอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร    WALK RALLY มีประโยชน์อย่างไรบ้างในการนำมาประยุกต์ใช้ ต่อการทำงานและต่อตนเอง สรุปได้ดังนี้ คือ
    ประโยชน์ต่อตนเอง
    1. ทำให้เป็นคนช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ
    2. เป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงาน
    3. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล รับฟังคำพูดของผู้อื่น
    4. ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลา และรู้จักรักษาเวลา
    5. ทำให้มองเห็นข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุง
    6. กระตุ้นให้เกิดความพยายามและความอดทน
    7. ทำให้สุขภาพแข็งแรง และเป็นการออกกำลังกาย
    8. ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการไปดูของจริงจากสถานที่จริง
    9. เป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี    ประโยชน์ต่อการทำงาน
    1. ทำให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ทำตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพราะกฎมีความสำคัญมากเนื่องจาก WALK RALLY ทำให้เห็นถึงผลเสียของการฝ่าฝืนกฎอย่างชัดเจน
    2. รู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม (รู้จักรับผิดชอบร่วมกัน ร่วมกันใช้ความคิด รู้จักรับฟังเหตุผล และความคิดเห็นของกันและกัน รวมทั้งได้รู้จัก การแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วย)
    3. รู้จักทำงานตามขั้นตอน
    4. งานในโรงงาน Process ทุกแผนก ก่อนทำงานการดู Process แบบดูแผนที่เมื่อทำงานจะได้ไม่ผิดพลาดและละเอียดรอบครอบขึ้น รวมทั้งป้องกันอุบัติเหตุได้ด้วย
    5. เป็นการฝึกการจัดการและการดำเนินงาน ถ้าการจัดการของ Team Leader ไม่รัดกุมจะส่งผลให้ทีมแพ้ได้เปรียบเสมือนกิจการที่มีการจัดการไม่ดีจะส่งผลให้กิจการล้มเหลวได้
    6. สามารถนำวิธีการต่าง ๆ ในการจัดการและบริหารทีมที่ดีของทีมที่ชนะมาบริหารงานในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ
    7. ทำให้รู้ระดับการศึกษา ความคิดเห็น ขีดความสามารถและรู้จุดอ่อนของลูกทีมแต่ละคู่ และนำมาทำการแก้ไขโดยวิธีการสอน
    8. ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการไปดูของจริงจากสถานที่จริง
    9. เป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี    กิจกรรม Walk Rally กิจกรรมที่มีประโยชน์ในการช่วยสร้างและพัฒนาบุคลากรของท่านให้มีประสิทธิภาพและ มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมการมีส่วนร่วมภายใต้สภาวะการณ์ต่างๆ ที่ถูกกำหนดขึ้น อย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพ (กาย) และแนวคิดที่มีต่อการทำงาน (จิตใจ)
    ถ้าคุณอยากเพิ่มศักยภาพ ความสามารถ ของบุคคลากรในองค์กรของท่าน ลองนึกถึง กิจกรรม WALK RALLY ซึ่งเป็นกิจกรรมยอดฮิต ที่องค์กรชั้นนำต่างๆ นิยมจัดให้กับบุคลากรในองค์กรกันอย่างแพร่หลาย เพราะนอกจากจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปฏิบัติการในองค์กรแล้ว ยังถือเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงานทุกระดับอีกด้วย
    ทีมงาน Evegreen Holidays พร้อมรับใช้ทุกท่าน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรม ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มากว่า 10 ปี ให้บริการด้วยความอบอุ่นและจริงใจ
ภาพตัวอย่าง Walk Rally


บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com