Unseen in Thailand
  ข่าวเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  คำแนะนำการท่องเที่ยวทั่วไป

  เที่ยวอุทยาแห่งชาติ

  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  นักเดินทางน่ารู้
  ที่พักพิง
  การเดินทาง
  อาหารการกิน
  คนนำเที่ยว


  สัมภาษณ์ไกด์
  กระทู้ถาม-ตอบ
  ไปเที่ยวมาแล้ว
  โพสรูปประทับใจ
  เล่าสู่กันฟัง
  ฝากถามทีมงาน


  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  ททท.ภาคกลาง
  ททท.ตะวันออกเฉียงเหนือ
  ททท.ภาคเหนือ
  ททท.ภาคใต้

     ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์
     ประเทศไทยเป็นประเทศที่มั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุที่ดินแดนซึ่งเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นที่อยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของมนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นระยะเวลาอันยาวนานนับพันปี จึงมีมรดกตกทอดทางศิลปวัฒนธรรม หลายยุคหลายสมัยกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งบางครั้งการที่มีมรดกทางวัฒนธรรมอยู่อย่างมากมายสามารถพบเห็นได้ทั่วไปเช่นนี้ ทำให้คนไทยเราเกิดความคุ้นเคย จนกระทั่งมองไม่เห็นถึงคุณค่าความสำคัญ เป็นเหตุให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทยจำนวนไม่น้อยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งจากผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นและจากนักท่องเที่ยว ที่ไปเยือนโดยขาดความรู้ความเข้าใจ

     ททท. จึงได้รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม 10 แห่ง พร้อมทั้ง ข้อมูลที่น่าสนของโบราณสถานแต่ละแห่งไว้ด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยวไปตามแหล่งโบราณคดีและ ประวัติศาสตร์อย่างมีความรู้ความเข้าใจ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การที่นักท่องเที่ยวได้รู้เห็นถึงความเป็นมาและพัฒนาการของวิถีชีวิตผู้คนในอดีต และซึมซับเอาคุณค่าความงามจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่บรรพชนในอดีตกาล ได้ฝากไว้ เป็นมรดกของแผ่นดินจากการเดินทางท่องเที่ยว จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงความงามและรู้ซึ่งถึงคุณค่า อันจะ ทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและหวงแหน ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่ จะช่วยรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันมิอาจประมาณ ค่าได้ ให้คงอยู่คู่แผ่นดินเป็นมรดกตกทอดถึงรุ่นลูกหลานต่อไป

     ข้อควรปฏิบัติ
     1. ศึกษาหาข้อมูลของโบราณสถานที่จะไปล่วงหน้า เพื่อมิให้พลาดชมในวนสำคัญ และสามารถจัดสรรเวลาในการชมได้อย่างเหมาะสม
     2. จัดเตรียมอุปกรณ์การบันทึกข้อมูลให้พร้อม เช่น กล้องถ่ายภาพ สมุดบันทึกพร้อมปากกา ดินสอ สำหรับจดบันทึก และวาดสิ่งที่พบเห็น เทปบันทึกเสียง ฯลฯ
     3. ควรเดินชมตามเส้นทางเดินเท้าที่มีอยู่ ไม่ปีนป่ายหรือ เหยียบย่ำขึ้นไปบนโบราณสถานโบราณวัตถุ โดยเฉพาะที่สร้างด้วยวัสดุที่อาจแตกหักได้ง่าย เช่น ไม้ หรืออิฐ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย และยังเป็นการไม่เคารพต่อ สถานที่อันเป็นปูชนียสถาน
     4. ไม่ลูบคลำแตะต้องลวดลายปูนปั้น ลวดลายแกะสลัก หรือจิตรกรรมภาพเขียนสีที่ปรากฏอยู่ตามโบราณสถาน เพราะจะทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย
     5. ไม่หยิบฉวยโบราณวัตถุ หรืองัดแงะชิ้นส่วนของโบราณสถานใดๆ ไปเป็นที่ระลึกโดยเด็ดขาด


บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com