แพคเก็จทัวรEิงคโปร 3 วัน 2 คืน

วันแรก กรุงเทพ EสิงคEปร
13.25 เดินทางสู่ประเทศ สิงคEปร โดยสารการบิน สวิสแอรEเที่ยวบินทีELX 182 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน TGE/td>
16.05 16.05 เดินทางถึงสนามบินชางกีEประเทศสิงคEปรEหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านสู่ที่พักโรงแรมอ็อกฟอรE หรือเที่ยบเท่า อิสระพักผ่อน หรือช็อปปิ้งตามอัธยาศัย


  วันที่สอง อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


  วันที่สาม สิงคEปร - กรุงเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้า เชิญท่าน อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชางกีEเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
21.10 เดินทางสู่กรุงเทพโดยสารสวิสแอรEเที่ยวบินทีELX 183
22.30 กลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
     อัตราค่าบริการ เดินทางโดยสายการบินสวิสแอรE/B>ผู้ใหญEท่านละ 8,070 บาท นอนห้องละ 2 ท่าน เด็ก อายุต่ำกว่า 11 ขวบ ท่านละ 6,370 บาท พักรวมกับผู้ใหญE2 ท่าน เสริมเตียง เด็ก อายุต่ำกว่า 11 ขวบ ท่านละ 5,920 บาท พักรวมกับผู้ใหญE2 ท่าน ไม่เสริมเตียง
     อัตรานี้รวมค่าตัEเครื่องบิน + ภาษีสนามบินสิงคEปรE
รถรับส่งสนามบิน Eโรงแรม - สนามบิน
ค่าห้องพักที่โรงแรมอ็อกฟอรE 2 คืน + อาหารเช้า

     อัตรานี้ไม่รวม
ค่าประกันวินาศภัย 430 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีสนามบินดอนเมือง
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


     ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
หากท่านใดสนใจติดต่อได้ทีEบริษัท เอเวอรEรีนฮอลิเดยEจำกัด
เลขทีE208/25 หมูE6 ถ.พัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพทE02-7224462 หรือ 01-8469695
Email :Evergreen@ezthailand.com

บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com