ฮ่องกง Free & Easy 3วัน 2คืน กับสายการบิน Emirates (EK)

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ - ฮ่องกง
11.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 แถวที่ 11 สายการบิน Emirates (EK)
13.50 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK086
17.45 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก ณ ประตู B จะมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทคอยให้การต้อนรับ จากนั้นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม CONCOURSE / PARK หรือเทียบเท่า


  วันที่สองของการเดินทาง ฮ่องกง - City Tour
09.00 น.  เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท มารอรับท่านที่ Lobby ของโรงแรม จากนั้นนำท่านท่องเที่ยว City Tour กำฮ่องกง ขึนสู่ยอดเขา Victoria Peak ชมวิทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด Repulse Bay ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 วัน


  วันที่สามของการเดินทาง ฮ่องกง - กรุงเทพ
เช้า อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อของฝาก ก่อนอำลาฮ่องกง เตรียมเช็คเอ้าท์ ฝากกระเป๋า สัมภาระ ได้ที่แผนกกระเป๋าของโรงแรม กรุณาพร้อมกัน ณ บริเวณ Lobby ของโรงแรม กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน
22.25 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน Emirates แอร์เที่ยวบินที่ EK 083
00.05 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
     อัตราค่าใช้จ่ายผู้ใหญ่ท่านละ 10,500 บาท / ท่านเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง) 9,500 บาท / ท่านเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) 8,500 บาท / ท่านพักเดี่ยว 3,500 บาท / ท่าน
     อัตรานี้รวม1.ตั๋วเครื่องบิน EK ไป - กลับ - กรุงเทพ - ฮ่องกง - กรุงเทพ
2.รถ รับส่งสนามบิน - โรงแรม / โรงแรม - สนามบิน
3. สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
4. ค่าโรงแรม 2 คืน
5. ภาษีสนามบินฮ่องกง

     อัตรานี้ไม่รวม
1.ภาษีสนามบิน ประเทศไทย 500 บาท
2. ค่าทิปไกด์ - คนขับรถ

     หมายเหตุ
เดินทางระหว่างวันที่ 01-15 พฤศจิกายน 2545 เพิ่ม 400 บาท
เดินทางระหว่างวันที่ 01-08 ธันวาคม 2545 เพิ่ม 2400 บาท
เดินทางระหว่างวันที่ 09-20 ธันวาคม 2545 เพิ่ม 600 บาท
เดินทางระหว่างวันที่ 21-31 ธันวาคม 2545 เพิ่ม 1000 บาท
เดินทางศุกร์ - เสาร์ เพิ่ม 500 บาท

     ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
เลขที่ 208/25 หมู่ 6 ถ.พัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7224462 หรือ 06-7758529
Email :Evergreen@ezthailand.com

บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com