ทัวร์ ซิดนีย์-เมลเบิร์น 6 วัน

วันแรก กรุงเทพ ฯ – ซิดนีย์
16.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์หมายเลข 11 ของสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ รุ่งนิรันดร์ทัวร์คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.10 น. เหิรฟ้าสู่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 991


  วันที่สอง ซิดนีย์-ล่องเรือชมอ่าว-ช้อปปิ้ง
06.10 น.  เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารเช้าแบบติมซำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านชมเมืองนครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ชมหาดบอนได (BONDI BEACH) หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ชอบมาอาบแดดท่ามกลางสายลม แสงแดด และเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ชมบ้านของเศรษฐีบน เนินเขา DUDLEY PAGE กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่เดอะแก็ป (THE GAP) นำชม ม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมอ่าว เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ
บ่าย ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นอ่าวที่สวยงามแห่งหนึ่ง ผ่านชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERA HOUSE) ซึ่งมีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลมตามสถาปัตยกรรมใหม่ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ค ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้าง กว่าร้อยล้านเหรียญชมหมู่เรือชักใบเล่นลมกับความงดงามของ สะพานฮาเบอร์ (HARBOUR BRIDGE) บนอ่าวซิดนีย์
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม REX หรือเทียบเท่า


  วันที่สาม ซิดนีย์-สวนสัตว์-ชมการตัดขนแกะ-วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางออกนอกเมือง สู่สวนสัตว์ AUSTRALIAN WILDLIFE PARK ท่านจะได้ชมสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ หมีโคอาล่า จิงโจ้ วอมเบท ฯลฯ และนำท่านชมการตัดขนแกะ การต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว
บ่าย นำท่านเดินทางสู่สวนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ชมความเขาสามอนงค์ (THREE SISTER)ที่เป็นตำนานความรักแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้น และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติไกลสุดลูกตา นำท่านสู่สถานีรถรางไฟฟ้า (RAILRIDE) เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้า ซึ่งดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน และมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันฟ้า ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทาง กลับสู่นครซิดนีย์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักโรงแรม REX หรือ ระดับเทียบเท่า


  วันที่สี่ ซิดนีย์ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ดาร์ลิ่งฮาเบอร์ – เมลเบิร์น
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านสู่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าชื่อดัง อาทิ เดวิดโจนส์ ห้าง Q.V.B. ซึ่งมีสินค้ามียี่ห้อมากมาย เลือกซื้ออัญมณีที่มีชื่อเสียงโด่งดังของออสเตรเลีย “โอปอ”
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (SYDNEY AQUARIUM) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ให้ท่านชมสัตว์น้ำนานาชนิดตื่นตาตื่นใจกับปะการังแสนสวย พร้อมซื้อของที่ระลึก ในย่านดาร์ลิ่งฮาเบอร์ ช้อปปิ้งอาเขต ท่านจะได้พบร้านค้ามากมาย เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งพบกับบรรยากาศอันงดงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาประเทศ 21.20 น. เหิรฟ้าสู่นครเมลเบิร์น โดยเที่ยวบินที่ TG 994
22.55 น. เดินทางถึงเมลเบิร์น นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักโรงแรม DUXTON HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า


  วันที่ห้า เมลเบิร์น - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมนำท่านชมนครเมลเบิร์น เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย และเป็นเมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ผ่านชมตึกรัฐสภาที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ชมสวนฟิตซอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ชมดอกไม้นานาชนิด และชมกระท่อมกัปตันคุ้ก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียซึ่งย้ายมาจากประเทศอังกฤษเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเมืองเมลเบิร์นครบรอบ 100 ปี
เที่ยง เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางไปยังเกาะฟิลลิป เข้าสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ นำท่านชมขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน ที่ขึ้นจากทะเลเดินเรียงรายอย่างน่ารักกลับสู่รังในยามพระอาทิตย์ตกดิน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมลิ้มรส กุ้งมังกร อันขึ้นชื่อของออสเตรเลีย หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ


  วันที่หก เมลเบิร์น-กรุงเทพ ฯ
00.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 994
06.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

     อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ บาท 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ บาท เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง บาทเด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง บาทห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ บาท
     อัตรานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ - เพิร์ธ - กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อ หนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าวีซ่า เข้าประเทศออสเตรเลีย
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 300,000 บาท

     อัตรานี้ไม่รวม
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
ค่าทำหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

     การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5,000.- บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

     การยกเลิก
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

     หมายเหตุ
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทาง การเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

     เอกสารในการขอวีซ่า
หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียน สมรส(ถ้ามี)
ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ

      หลักฐานการเงินและอื่น ๆ
โดยใช้สำเนาถ่ายจาก สมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
ข้าราชการจะต้องมีจดหมายลางานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด
เด็กขอหนังสือ รับรองจากโรงเรียน(ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง(บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา
ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
ผู้ใหญ่อายุเกิน 70 ปี จะต้องมีใบรับรองแพทย์ และใบประกันสุขภาพ (จากบริษัทประกันภัย)


     ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
เลขที่ 208/25 หมู่ 6 ถ.พัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7224462 หรือ 06-7758529
Email :Evergreen@ezthailand.com

บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com