ออสเตรเลีย – ซิดนีย์ – แคนเบอร่า - เมลเบิร์น 8 วัน

วันแรก กรุงเทพ – สิงค์โปร์ – เมลเบิร์น
13.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกอาคาร 2 เคาน์เตอร์สายการบินสิงค์โปรแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบ้านมัคคุเทศก์ คอยต้อนรับท่านเพื่ออำนวยความสะดวก ในการเช็คอินสัมภาระเดินทาง
16.00 น. ออกเดินทาง จากกรุงเทพสู่ประเทศสิงค์โปร์ โดยสายการบินสิงค์โปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 65 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
19.25 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี่ ประเทศสิงค์โปร์
20.50 น. ออกเดินทางถึงสนามบินชางกี่ สู่นครเมลเบิร์น …พักผ่อนตามอัธยาศัย


  วันที่สอง เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโรด
7.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เส้นทางเกรทโอเชี่ยน
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก …พักผ่อนตามอัธยาศัย


  วันที่สาม เกรทโอเชี่ยนโรด - เมลเบิร์น – ซิตี้ทัวร์- เกาะฟิลลิป – พาเหรดนกเพนกวิน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านชมนครเมลเบิร์น เมืองหลวง แห่งรัฐวิคทอเรีย นั่งรถเลาะเลียบ แม่น้ำยาร์รา ที่ไหลผ่านใจกลางเมือง นำท่านผ่านชมอาคารรัฐสภาเมลเบิร์น ชมโบสถ์อันเก่าแก่ที่สุดของเมลเบิร์น จากนั้นเดินทางสู่ กระท่อมกัปตันคุก กัปตันผู้ค้นพบประเทศออสเตรเลีย เป็นกระท่อมจริงที่รื้อถอนมาจากประเทศอังกฤษ ชม สวนสาธารณะฟิทต์ชอยด์ อันร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง สุดดวงใจ ของช่อง 3 ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก …พักผ่อนตามอัธยาศัย


  วันที่สี่ เมลเบิร์น – UNDERWATER WORLD - ช็อปปิ้ง - เกาะฟิลลิป – พาเหรดนกเพนกวิน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
บ่าย นำท่านเดินทางไปยังเกาะฟิลลิป เข้าสู่เขตอนุรัก์ธรรมชาติ นำท่านชมพาเหรดนกเพนกวิน ที่ขึ้นจากทะเล เดินเรียงรายอย่างน่ารัก กลับสู่รังในยามพระอาทิตย์อัสดง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนเกาะฟิลลิป พร้อมลิ้มรส กุ้งมังกร อันขึ้นชื่อ ของออสเตรเลีย ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับเข้าเมลเบิร์น นำท่านเข้าสู่ที่พัก …พักผ่อนตามอัธยาศัย


  วันที่ห้า เมลเบิร์น - ซิดนีย์ – ชมเมือง – ล่องอ่าว – ช้อปปิ้ง - ซิดนีย์ทาวเวอร์
เช้า รับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณเทือกเขาแองเกิลเบิร์ก นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่หมุนได้รอบ และปลอดภัยที่สุดในโลก ขึ้นสู่ยอดเขาทิสลิสแหล่งสกีที่ขึ้นชื่อ ซึ่งมีความสูงกว่า 10000 ฟิต ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขา (กรุณาเตรียม เสื้อกันหนาวและ รองเท้าผ้าใบมีดอกสำหรับเดินบนหิมะ ติดตัวไปด้วย)
05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. ถึงสนามบินเมลเบิร์น
09.00 น. เดินทางสู่มหานครซิดนีย์ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ มหานครซิดนีย์
12.00 น. นำท่านเดินทางเลาะเลียบริมหาดชมนครซิดนีย์ เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ข้ามสะพานฮาเบอร์เพื่อไปยังฝั่งซิดนีย์ตอนเหนือ ชมชายหาดบอนได แหล่งพักผ่อนตากอากาศของคนเมืองหลวงหาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่ชอบมาอาบแดดท่ามกลางสายลม และแสงแดดและเสียงคลื่นกระทบฝัง ชมบ้านเศรษฐีบนเนินเขา DUDLEY PAGE กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนี่ย์ และท้องทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่เดอะแก็ป นำชมเก้าอี้หินมิสซิสแมคควอรี่ ม้าหินตัวโปรดของภรรยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลล์ จากนั้นทำท่านสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนี่ย์
บ่าย รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟ่ต์บนเรือ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนี่ย์ เพื่อชมทิวทัศน์อันสวยงามของทั้งโรงละครโอเปร่า ซึ่งมีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนแล่นลม ตามสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ซึ่งออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ค ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณกว่าร้อยล้านเหรียญ ชมหมู่เรือชักใบเล่นลมกับความงามของสะพานฮาเบอร์ นำท่านสู่ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าชื่อดัง อาทิ เดวิดโจน์ ห้าง Q.V.B ซึ่งมีสินค้ามียี่ห่อมากมายเลือกซื้ออัญมณีที่มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศออสเตรเลีย อาทิเช่นโอปอ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ซิดนี่ย์เทาว์เวอร์ พร้อมชมบรรยากาศของนครซิดนี่ย์ยามค่ำคืนอันสุดแสนโรแมนติค นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก …พักผ่อนตามอัธยาศัย


  วันที่หก ซิดนีย์ - วนอุทยาน บลูเม้าท์เท่นส์ – สวนสัตว์ – ชมการตัดขนแกะ - สนามกีฬาโอลิมปิก
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองกาทูมบ้า นำท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของอุทยานแห่งชาติบลูเมาน์เท่น ซึ่งได้รับการขนานนามจากผู้มาเยือนว่า หุบเขาสีน้ำเงิน ชมความงามแปลกตาของ เทือกเขาสามพี่น้อง Three Sisters Rock นำชมทัศนียภาพอย่างใกล้ชิดบริเวณเหนือหุบเขา Jamieson และสนุกสนานตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า ที่มีความชันถึง 52 องศา ข้ามหุบเหวที่น่าตื่นเต้น และทิวทัศน์ที่สวยงามน่าประทับใจ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบาบีคิว
บ่าย นำท่านชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิดที่ AUSTRALIAN WILDLIFE PARK ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัตว์พื้นเมืองออสเตรเลียอย่างใกล้ชิด อาทิเช่น หมีน้อยโคอาล่า, จิงโจ้ และสัตว์พื้นเมืองชนิดอื่นๆ สมควร และนำท่านชมการตัดขนแกะ การต้อนแกะ โดยสุนัขแสนรู้ สมคสรแก้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซิดนี่ย์ ระหว่างทางผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค ซึ่งซิดนี่ย์เป็นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ. 2000 ชมความใหญ่โตทันสมัยของสนามกีฬาที่สมบูรณ์แบบ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย แล้วนำท่านกลับที่พัก …พักผ่อนตามอัธยาศัย


  วันที่เจ็ด ซิดนีย์ - ร่วมงานรับปริญญา
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางร่วมงานรับปริญญา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านกลับที่พัก …พักผ่อนตามอัธยาศัย


  วันที่แปด ซิดนีย์ - สิงค์โปร์ – กรุงเทพ ฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
05.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินซิดนี่ย์
08.45 น. ออกเดินทางจากซิดนีย์สู่สิงค์โปร์ โดยสายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน SQ220
13.25 น. ถึงสนามบินชางกี่ ประเทศสิงค์โปร์ออกเดินทางจากสิงค์โปรสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน SQ66
17.20 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
     อัตราค่าบริการ เดินทางโดยสายการบินสวิสแอร์ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 3x,xxx บาทพักเดี่ยวเพิ่ม ราคาท่านละ 6,xxx บาท
     อัตรานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจรและภาษีสนามบิน
ค่าวีซ่าเข้าประเทศ
ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามรายการ
ค่ารถนำเที่ยวสถานที่ตามรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
ค่าประกันภัยเดินทางท่องเที่ยว

     อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า เกิน 20 กิโลกรัม

     หลักฐานประกอบการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
3. หลักฐานด้านการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ
- ถ้าเป็นเจ้าของกิจการให้ใช้ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์
- ข้าราชการหรือนักศึกษาใช้จดหมายรับรองจากต้นสังกัด
- พนักงานใช้หลักฐานรับรองการทำงาน ระบุวันเริ่มทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือนและอายุงาน
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงิน
-จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร โดยระบุชื่อผู้เดินทาง
-สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารทุกหน้า
-สำเนาตั๋วสัญญาใช้เงิน
5. สำหรับเด็ก ใช้สูติบัตร 3 ชุด หนังสือรับรองจากโรงเรียน 3 ชุด
6. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ชุด


     ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
เลขที่ 208/25 หมู่ 6 ถ.พัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7224462 หรือ 06-7758529
Email :Evergreen@ezthailand.com

บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com