เที่ยวดินแดน เผ่าเมารี นิวซีแลนดEเกาะเหนือ - เกาะใตE(8 วัน)

วันที่แรก กรุงเทพฯ - โอ๊คแลนดE
14.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ณ เคานEตอรEกรุEสายการบินสิงคโปรEอรEลนEอาคาร 2 เคานEตอรE12 ผ่านพิธีการสนามบิน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
16.00 น. เดินทางสู่สิงคโปรEโดยเที่ยวบินทีESQ 65 เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สิงคโปรE/td>
19.15 น. ถึงสิงคโปรEแวะเปลี่ยนเครื่องบิน สายการบินสิงคโปรEรอเครื่องประมาณ 1 ชั่วโมง
20.45 น. เดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนดE(เกาะเหนือ) โดยเที่ยวบินทีESQ 285


  วันที่สอง โอ๊คแลนดE- ชมเมือง
10.05 น.   ถึงสนามบินนานาชาติ เมืองโอ๊คแลนดEหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำชมพิพิธภัณฑEิลปวัฒนธรรมชาวเมารี และชนผิวขาวที่พัฒนาประเทศ มาในปัจจุบัน พร้อมชมทิวทัศนEากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว บนยอดเขาอีเดน ที่สามารถเห็นวิวเมืองโอ๊คแลนดEย่างสวยงาม
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับมาตราฐาน


  วันที่สาม โอ๊คแลนดE- ไวโตโม - โรโตรัวศูนยEัฒนธรรมพื้นเมืองเมารี
08.00 น. รับประทานอาหารเข้าในห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางผ่านเมืองแฮมมิงตัน เลียบฝั่งแม่น้ำไวคาโต สู่อุทยานแห่งชาติไวโตโม เข้าชมถ้ำประกายเพชร ที่เกิดจากการเรืองแสงของหนอนนับล้านตัว เปล่งเป็นแสงระยิบระยับทั่วภายในถ้ำ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสูEโรโตรัว นำท่านเดินทางเข้าสู่ศูนยEัฒนธรรมพื้นเมืองเผ่าเมารี นำชมชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวเผ่าเมารีในอดีต พร้อมนำชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ บ่อโคลนเดือด อันเกิดจากลาวาและบ้านเรือนดั่งเดิม ของชาวเผ่าเมารี นำท่าน เข้าสู่ที่พัก โรงแรม ระดับมาตราฐาน
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมชมการแสดงโชวEื้นเมืองชาวเผ่าเมารี ชาวเกาะแห่งแปซิฟิคตอนใตE/td>


  วันที่สีEอโกรโดม - เรนโบวEปริง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสูEAGRODOME ให้ท่านชมการต้อนฝูงแกะด้วยสุนัข และชม การสาธิตการตัดขนแกะ พร้อมชมแกะทุกชนิดของประเทศนิวซีแลนดEจากนั้นอิสระแก่ท่านในการเลือกซื้อสินค้า และผลิตภัณฑ Eากแกะ จากนั้น นำชม ศูนยEนุรักษEันธุEลา เทร้าสEีERAINBOW SPRING ชมปลาเทร้าสEับหมื่นตัวที่ว่ายน้ำมาจาก ทะเลสาป โรโตรัว ให้ท่านได้ชมอย่างใกล้ชิด ชมต้นเฟิรEสีน้ำเงิน พันธุEม้พื้นเมืองต่าง ๆของนิวซีแลนดEชมนกกีวี นกอีมู สัตวEื้นเมืองของ นิวซีแลนดEละใกล้ที่จะสูญพันธุE
10.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินโรโตรัว เพื่อตรวจเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
13.00 น. เดินทางสูEไครสEชิรทEโดยสายการบินภายในประเทศ ANSETT เที่ยวบินทีEAN 695
14.15 น. ถึง ไครสEชิรทE(เกาะใตE นำท่านเที่ยวรอบเมืองไครEเชิรE เมืองหลวงของดินแดน แคนเทอรEบอรEีEได้ชื่อว่าเป็น “เมืองที่มีความเป็นอังกฤษมาก ที่สุดนอกแผ่นดินอังกฤษ”ชมสวนสาธารณะ BOTANIC GARDEN ผ่านชมศาลาว่าการเมืองและสภาพบ้านเรือนที่สร้างไวEโดยชาวอังกฤษ ตั้งแตEค.ศ. 1850 นั่งรถผ่านสวนสาธารณะที่มีอยู่มากมายในตัวเมือง จนทำให้ไครEเชิรEได้ชื่อว่าเป็น “อุทยานนครEขึ้นชมวิวสวยที่แคชเมียรEิลลE/td>
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ระดับมาตราฐาน


  วันที่ห้า ทะเลสาปเทคาโป - อุทยานแห่งชาติเม้าทEุ๊ก - ควีนทาวนE
07.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้าภายในโรงแรม หลังอาหารนำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรียEุนัขเลี้ยงแกะ ณ โบสถEGOOD SHEPERD ก่อนเดินทางสู่วนอุทยาน เม้าทEุ้ก
12.00 น. รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร ที่เม้าทEุ๊ก หลังอาหารนำชมอุทยานแห่งชาติเม้าทEุ๊กที่มีความสูงถึง 3,764 เมตร ชมทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงตระหง่านและถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนำท่านผ่านเมือง โอมารามาและแวะซื้อผลไม้สดที่เมืองครอมเวลลEจนถึงเมืองควีนสEาวนEเมืองตากอากาศริมทะเลสาปวาคาติปู
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านเข้าที่พักโรงแรม ระดับมาตราฐาน


  วันที่หก ควีนสEาวนE- มิลฟอรEซาวดE- ควีนสEาวนE
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางผ่านวนอุทยานแห่งชาติพยอรEแลนดEสู่มิลฟอรEซาวดEล่องเรือ ชมความงาม ของธรรมชาติในสมัยบรรพกาลของโลกโดยแท้จริงน้ำตกที่ใหลลงมากว่าพันฟิตทิ้งสายน้ำสู่หุบเขาอันเต็มไป ด้วยป่าไมEที่มิเคยถูกแตะต้อง ชมชายฝั่งแบบพยอรEซึ่งถูกธารน้ำแข็งในอดีตกัดเซาะจนเว้าแหว่ง และถ้าท่านโชคดีก็อาจจะได้มีโอกาศกล่าวทักทาย กับฝูงปลาโลมา ที่ว่ายคู่ไปกับเรือของท่าน หรือกับแมวน้ำที่นอนผึ่งแดดเป็นฝูงอยู่ตามโขดหิน
12.00 น. รับประทานอาหารมื้อกลางวัน แบบบุฟเฟ่ตEายในเรือ หลังอาหารเดินทางกลับสู่ควีนสEาวนE
18.00 น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร ก่อนกลับสู่ที่พัก

  วันที่เจ็ด ควีนสEาวนE- ไครEเชิรE - สิงคโปรE- ประเทศไทย
07.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า ภายในโรงแรม หลังอาหารนำท่านชมการกระโดด บันจีEจัมพE(BUNGY JUMPING) กีฬาท้าความหวาดเสียวที่มี ต้นกำเนิดที่ประเทศนิวซีแลนดEหรือสนุกสนานกับเรือ SHOTOVER JET BOAT (ท่านใด สนใจโปรแกรมเสริม โปรดติดต่อหัวหน้าทัวรE
12.00 น. รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางกลับสู่ไครEเชิรEเชิญท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าใจกลางเมือง
18.00 น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไครEเชิรEเพื่อตรวจเช็คสัมภาระ และ เอกสารการเดินทาง


  วันที่แปด ไครEเชิรชE- สิงคโปรE- ประเทศไทย
00.15 น. เดินทางสูEสิงคโปรEโดยสายการบิน สิงคโปรEแอรEลนEเที่ยวบินทีESQ 292 เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
07.00 น. ถึงสิงคโปรEแวะเปลี่ยนเครื่องบิน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
08.50 น. เดินทางสูEประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินทีESQ 984
10.05 น. ถึงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

     อัตราค่าบริการ ผู้ใหญEท่านละ บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญE1 ท่าน ) ท่านละ บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญE2 ท่าน )มีเตียง ท่านละ บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญE2 ท่าน ) ไม่มีเตียง ท่านละ บาท
     อัตรานี้รวมตัEเครื่องบินไป - กลับ
โรงแรมที่พัก
อาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
ค่าบริการรถรับส่ง
ค่าธรรมเนียมสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
ทิป PORTER ที่โรงแรมต่อกระเปEใหญ่ท่านละ 1 ใบ
มัคคุเทศกE
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ในวงเงิน 100,000 บาท

     อัตรานี้ไม่รวม
ค่าน้ำหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อ 1 ท่าน
ค่าหนังสือเดินทางและ วีซ่า
ค่าเครื่องดื่ม,ซักรีดส่วนตัว,ค่าโทรศัพทEหรือค่าใช้จ่ายอื่น Eอันนอกเหนือจากรายการระบุ
ทิปคนขับรถท้องถิ่น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10 %
ค่าภาษีเดินทาง (หากรัฐบาลเรียกเก็บ)

     *** หมายเหตุ ***
บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน ยานพาหนะ และโรงแรมที่พัก จึงขอสงวนสิทธิEี่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด Eอันอาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางและเหตุการณE่าง ๆอันเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ ทุกกรณี


     ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
หากท่านใดสนใจติดต่อได้ทีEบริษัท เอเวอรEรีนฮอลิเดยEจำกัด
เลขทีE208/25 หมูE6 ถ.พัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพทE02-7224462 หรือ 06-7758529
Email :Evergreen@ezthailand.com

บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com