เที่ยวเมืองคุนหมิง - ถ้ำจิ่วเซียง - ป่าหิน 4 วัน 3 คืน

วันแรก กรุงเทพ ฯ - คุนหมิง
09.00 น. พร้อมคณะ ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศทีE1 เคานEตอรEถวทีE1 สายการบินไทย
10.50 น. นำท่านบินสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินทีETG 612
14.05 น. ถึงคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GREEN LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหรค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ** กรุณาจัดเตรียมกระเปEใบเล็กที่ทางบริษัท จัดให้เพื่อไปค้างที่ป่าหิน 1 คืน **


  วันที่สอง คุนหมิง - ถ้ำจิ่วเซียง - ป่าหิน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชผ่านท้องทุ่งชนบท สวนผลไมEและทิวสนเมืองหนาวสองข้างทางจนถึงถ้ำ จิ่วเซียง นำเข้าชมภายในถ้ำที่งดงามด้วยความวิจิตรพิศดารของหินงอกหินย้อยซึ่งถูกตกแต่งด้วยสีสันของแสงไฟ ชมน้ำตกภายในถ้ำนาขั้นบันได ธรรมชาติ ก่อนนำนั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามเทือกเขาชมวิวทิวทัศนEองธรรมชาติ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารท่านสู่อุทยานป่าหินหรือสือหลินที่สันนิษฐานกันว่า ครั้งหนึ่งในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็น หินปูนอยู่ใต้ระดับน้ำทะเล และเมื่อแผ่นดินได้ยกสูงขึ้นจึงก่อให้เกิดเป็นสวนหินเหล่านีEนำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรยEี่ธรรมชาติสร้างสรรคEด้วยแท่งหินจำนวนมหาศาล ผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเหมือนป่าของต้นไม้ไร้ใบ ชวนให้น่าตื่นตาตื่นใจ ก่อนเข้าสู่ที่พัก “โรงแรม STONE FOREST Eหรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

  วันที่สาม ป่าหิน-วัดหยวนทง-เขาซีซาน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองคุนหมิง เที่ยง ถึงคุนหมิง นำเข้ารับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำเที่ยววัดหยวนทงซึ่งเป็นวัดโบราณที่ใหญ่ที่สุดของเมืองคุนหมิง นำนมัสการพระพุทธชินราชจำลองและองคEจ้าแม่กวนอิมพันมือ แวะเยี่ยมชม สถาบันค้นคว้าและวิจัยทางการแพทยEีนที่มีชื่อเสียง ซึ่งท่านจะได้เลือกซื้อเครื่องยาจีนสมุนไพรคุณภาพเยี่ยม โดยการแนะนำของแพทยEีน ผู้ชำนาญการ ก่อนนำขึ้นสู่เขาซีซานที่ท่านจะได้แลเห็นทัศนียภาพอันสวยงามโดยรอบตัวเมืองคุนหมิง และทะเลสาปเตียนฉือ ชมประตูมังกร ที่มีอายุหลายร้อยปีริมหน้าผา ซึ่งสร้างด้วยแรงงานมนุษยEี่น่าทึ่งยิ่งนัก
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GREEN LAND HOTEL หรือเทียบเท่า

  วันที่สีEคุนหมิง-กรุงเทพฯ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำเที่ยววัดตำหนักทอง หรือจินเตี้ยน ศาสนสถานที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง ซึ่งมีอายุกว่า 300 ปี ชมพระตำหนักโบราณ ที่สร้างด้วยทองสำริดทั้งหลัง ก่อนนำเข้าสู่ตลาดพื้นเมือง ช้อปปิ้งหาซื้อ เห็ดหอม ใบชา หรือผลไมEท้องถิ่นตามอัธยาศัย เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.20 น. โดยเที่ยวบินทีETG 613 นำท่านบินกลับสู่กรุงเทพฯ
16.30 น. ถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...สวัสดี
     อัตราค่าบริการท่านละ : 12,950.- บาทเทศกาลเพิ่มท่านละ 1,000.- บาท เด็กอายุ 2 - 12 ปี : 10,000.- บาท (พักร่วมห้องเดียวกับผู้ปกครอง ไม่เสริมเตียง) ห้องพักเดีEว เพิ่มท่านละ : 2,800.- บาท อัตรานี้รวม ค่าตัEเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามรายการ ค่าที่พัก พร้อมอาหารตามที่ระบุในรายการ ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตาม รายการระบุ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ ค่าภาษีสนามบิน ไทย Eจีน ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน (หนังสือเดินทางไทย) ค่ามัคคุเทศกEอยดูแลตลอดการเดินทาง ค่าขนกระเปE(กระเปEเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
     อัตรานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
ค่าภาษีเดินทาง(หากรัฐบาลกำหนด)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือจาก ทางบริษัทจัดใหEBr> ค่าซักรีด , ค่าโทรศัพทEค่าวีดีโอ ในห้องพัก( PAY TV )
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ทิปไกคE+ คนขับรถ

     หลักฐานการขอยื่นวีซ่า
หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้มากกว่า 6 เดือน
รูปถ่ายขนาด 1-2นิ้ว 2 รูป
ที่อยู่ปัจจุบัน

      หมายเหตุ
รายการต่างEอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชนEองลูกค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวแทนของสายการบิน , โรงแรม และตัวแทนติดต่อกับองคEารส่งเสริม การท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน(อ.ส.จ.) เท่านั้น จึงขอสงวนสิทธEนการรับผิดชอบต่อเหตุการณEี่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่นการนัดหยุดงาน , การล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบิน , การจลาจล ในระหว่างทางการเดินทางหากท่านแยกตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิEไม่สามารถเรียกร้อง คืนเป็นเงินคืนไดE

     เงื่อนไขการจอง
แจ้งชื่อและมอบหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน ท่านละ 3,000 E5,000.- บาท และชำระค่าทัวรEั้งหมดก่อนเดินทาง ล่วงหน้าอย่างน้อยสุด 5 วันทำการ หากท่านมีบัตรสมาชิกสายการบินหรือต้องการขออาหารพิเศษบนเครื่อง เช่น ไม่ทานเนื้อ , ทานอาหารเจ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อน ออกตัE 3- 5 วัน

     ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
หากท่านใดสนใจติดต่อได้ทีEบริษัท เอเวอรEรีนฮอลิเดยEจำกัด
เลขทีE208/25 หมูE6 ถ.พัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพทE02-7224462 หรือ 01-8469695
Email :Evergreen@ezthailand.com

บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com