ทัวรEระเทศอิตตาลี - สวิสเซอรEลนดE- ฝรั่งเศส 9 วัน

กำหนดการเดินทาง วันแรก กรุงเทพฯ - โรม (อิตาลี)
16.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินดอนเมือง เคานEตอรEายการบินไทย หมายเลข 1 ท่าอากาศยานทีE1 18.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินทีECX 702
22.40 น. ถึงสนามบิน เช็ค แลE กEก ฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่องประมาณ 1 ชั่วโมง
23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินทีECX 293 *** รับประทานอาหาร และพักค้างคืนบนเครื่อง ***


  วันที่สอง กรุงโรม - สนามกีฬาโคลิเซี่ยม - วิหารเซ็นตEีเตอรEEบันไดสเปน
7.30 น.  ถึงสนามบินนานาชาติ กรุงโรม หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าตัวเมืองหลวง อิตาลี นำชมสนามกีฬาโอลิมปิค ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.80 สามารถจุผู้ชมได้ถึง 50000 คน จากนั้นนำชมมหาวิหารเซ็นตEีเตอรEสำนักวาติกัน สถานที่ประทับขององคEสันตปาปา ชมปฏิมากรรม และจิตรกรรมของศิลปินเอกของโลก ไมเคิลแองเจลโลEเช่น รูปแกะสลักหินอ่อนปิเอต้า รูปภาพหินโมเสส พร้อมนำชมน้ำพุเทรวี่ที่มีความเชื่อว่า หากใครได้มาโยนเหรียญ ณ ที่แห่งนี้แล้วจะได้กลับ มาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง
12.30 น. รับประทานอาหารมื้อเที่ยง หลังอาหารนำท่านชมบันไดสเปนที่สร้างขึ้นในศตวรรษทีE18 โดยสถาปนิก 2 ท่านคือเดอแซงดิส และสเปคซีEจากนั้นเชิญท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่าย ซื้อของบริเวณร้านค้า
18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับมาตราฐาน


  วันที่สาม โรม - ฟลอเร้นซE- ปิซ่า Eมิลาน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฟลอเร้นซEดยรถโค้ชระหว่างทางชมวิวทิวทัศนEันสวยงาม ผ่านหมู่บ้านชาวเขา อีทรัสตัน ที่สร้าง เรียงรายอยู่บนยอดเขา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าเที่ยวชมเมืองหลวงเก่าและเมืองศิลปะของอิตาลี อีกทั้งเป็นบ้านเกิดของ เหล่าศิลปินเอกของโลก คือ ไมเคิลแองเจลโล Eกาลิเลโอ - ลีโอนาโด ดาวินชีEนำชม ประติมากรรมรูปปั้น ของเดวิดอันลือชื่อของ ไมเคิลแองเจลโล ชมโบสถEานตามาเรีย เดอปิโอเรEที่สร้างหินอ่อนทั้งหลัง และถือเป็นสัญญลักษณEองเมืองฟลอเร้นทEได้เวลาพอ สมควร นำท่านสู่เมืองปิซ่าเมืองที่สร้างความสำเร็จอย่างสูงกับนักวิทยาาสตรEมีชื่อกาลิเลโอนักดาราศาสตรEื่อก้องโลกนำชมหอเอนปิซ่า ซึ่งเป็นงานสถาปนิก แบบเรเนซองที่สร้างขึ้นโดยตระกูลปิอาโนจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด เมืองหนึ่งของประเทศอิตาลี เมืองมิลาน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับมาตราฐาน


  วันที่สีEมิลาน - ลูเซิรE
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่าน นำท่านเที่ยวชมตัวเมืองแห่งสถาปัตยกรรมอันสวยงามแลดูแข็งแรงที่สุดของ อิตาลี ชม จตุรัสคาส - เตลโล จตุรัสเดลดูโอโม และ สถานที่ราชการสำคัญต่าง Eชมความเป็นอยู่อันแสนหรูหราของเมืองแห่ง ทีมฟุตบอลระดับโลก เอซีมิลาน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ จุดที่ขึ้นชื่อที่สุดในอิตาลี เลือกซื้อสินค้าที่มียี่ห้อมากมาย ที่เปิดร้านค้า เรียงรายในย่าน ดูโอโม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ชายแดนอิตาลี-สวิส เพื่อเดินทางเข้าสูEลูเซิรE
เย็น ถึงลูเซิรE รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมระดับมาตราฐาน


  วันที่ห้า ยอดเขา ทิสลิส - ลูเซิรE
เช้า รับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณเทือกเขาแองเกิลเบิรE นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่หมุนได้รอบ และปลอดภัยที่สุดในโลก ขึ้นสู่ยอดเขาทิสลิสแหล่งสกีที่ขึ้นชื่อ ซึ่งมีความสูงกว่า 10000 ฟิต ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขา (กรุณาเตรียม เสื้อกันหนาวและ รองเท้าผ้าใบมีดอกสำหรับเดินบนหิมะ ติดตัวไปด้วย)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกลับสูEลูเซิรE ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าผลิตภัณฑEวิสที่ขึ้นชื่ออย่างอิสระ อาทิเช่น นาฬิกากุ๊กกูEชEคโกแลค และ ทองสวิส
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับมาตราฐาน


  วันที่หก ลูเซิรE - บราเซิล - ดิจอง - ปารีส (ฝรั่งเศส)
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่าน ชมอนุสาวรียEิงโต สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณEถานแก่ทหารหาญชาวสวิสเซอรEลนดEจากนั้นนำท่านเข้าสู่ลูเซิรE จากนั้นนำท่าน เดินทางโดยรถโค้ชเข้าสู่ชายแดนสวิสเซอรEลนดE- ฝรั่งเศส ณ เมืองบราเซิลระหว่างทางให้ท่านชมวิวทิวทัศนEันสวยงาม ของทวีปยุโรป อันแสนโรแมนติค
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่เมืองดิจอง ชมทิวทัศนEดงามไปด้วยขุนเขาและทะเลสาป เข้าสู่เมืองปารีส
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก


  วันที่เจ็ด ปารีส - พระราชวังแวรEายนEEชมเมือง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเข้าชมตัวเมืองหลวง นครแห่งแฟชั่น และความหรูหรา ศูนยEลางแห่งแฟชั่น และอดีตอันเกรียงไกร นำชมจตุรัส คองคอรE ที่ประหารชีวิตพระเจ้าหลุยสEีE16 และพระนางมารีอังตัวเนต และพระชายา โรงละครโอเปร่า ถนนณองเอลิเซ่ที่โรแมนติคที่สุดในโลก ชมประตูชัย พระราชวังลุฟวรEที่เป็นพิพิธภัณฑEี่ใหญ่ที่สุดในโลกสถานที่เก็บภาพแห่งประวัติศาสตรEโมนาลิซ่า และ รูปปั้นเทพีวีนัส ฃมมหาวิหารนอรEเตอรEัม
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังฝั่งตะวันตกประมาณ 14 กม. เข้าสู่พระราชวังแวรEายสEชมความยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยพระเจ้าหลุยสEีE14 เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริยEองฝรั่งเศสหลายพระองคEชมความโอ่อ่าภายในพระราชวัง วิหารหลวง ห้องรับแขก ห้องกระจก ห้องบรรทม เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้นานาชนิด และน้ำพุที่จัดไว้อย่างสวยงาม
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก หมายเหตุ สำหรับท่านทีEต้องการชมโชวEะดับโลก LIDO DE PARIS กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวรE


  วันที่แปด ปารีส - ฮ่องกง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่สนามบิน
13.50 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินทีECX 260


  วันที่เก้า ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
07.30 น. ถึงฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่องบิน เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
09.25 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินทีECX 713
11.10 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ด้วยความสนุก สุขสันตEระทับใจจากการท่องเที่ยว
     อัตราค่าบริการ เดินทางโดยสายการบินสวิสแอรE/B>ผู้ใหญEท่านละ บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญE1 ท่าน ) ท่านละ บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญE2 ท่าน ) มีเตียง บาท เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญE2 ท่าน ) ไม่มีเตียง ท่านละ บาท
     อัตรานี้รวมตัEเครื่องบินไป Eกลับ
โรงแรมที่พัก
อาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
ค่าบริการรถรับส่ง / ค่าวีซ่า
ค่าธรรมเนียมสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
ทิป PORTER ที่โรงแรมต่อกระเปEใหญEท่านละ 1 ใบ

     อัตรานี้ไม่รวม
ค่าน้ำหนักเกิน 20 ก ต่อ 1 ท่าน
ค่าเครื่องดื่ม, ซักรีดส่วนตัว
ค่าโทรศัพทEรือค่าใช้จ่ายอื่น Eอันนอกเหนือจากรายการระบุ
ทิปคนขับรถท้องถิ่น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ค่าภาษีเดินทาง(หากรัฐบาลเรียกเก็บ)

     *** หมายเหตุ ***
บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน ยานพาหนะ และโรงแรมที่พัก จึงขอสงวนสิทธิEที่จะไม่รับผิดชอบต่อ การสูญเสียใด Eอันอาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง และเหตุการณE่างEอันเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ ทุกกรณี

     ระเบียบการ เอกสารการขอวีซ่าเข้า เพื่อการท่องเที่ยว สำหรับบุคคลสัญชาติไทย
เอกสารทั้งหมด ใช้สำเนา 1 ชุด ไม่ต้องเซ็นตEับรองเอกสาร
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางและ ก่อนวันหมดอายุ
รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ สี หรือ ขาวดำ ก็ไดE
สำเนาทะเบียนบ้าน
ทะเบียนสมรส ( กรณีสมรสแล้ว ) บัตรประชาชน
บัตรข้าราชการ
ใบเปลี่ยนชื่อ และ นามสกุล ( ถ้ามี )

     หลักฐานการทำงาน
กรณี ประกอบธุรกิจส่วนตัว ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชยEี่ระบุชื่อผูEเดินทาง
กรณี เป็นพนักงาน ขอจดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้างพร้อมระบุวันเข้าทำงานตำแหน่งและเงินเดือน
กรณี เป็น นักเรียน นิสิต ขอจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ตนกำลังศึกษาอยูEหลักฐานการเงิน

     หลักฐานการเงิน
กรณี สมุดเงินฝาก หรือ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
กรณี เป็นบุตร สามารถใช้เอกสารการเงินของบิดา หรือ มารดาแทนไดEBr> กรณี จดทะเบียนสมรส ซึ่งสามี ภรรยา สามารถใช้เอกสารแทนกันไดE
กรณี ไม่มีหลักฐานการเงินของตนเอง อาจใช้ของผู้อื่นที่มีความผูกพันธEป็นญาติ กันพร้อมทำหนังสือรับรอง เบอรEโทรศัพทEทีEบ้าน และ ทีEทำงาน


     ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
หากท่านใดสนใจติดต่อได้ทีEบริษัท เอเวอรEรีนฮอลิเดยEจำกัด
เลขทีE208/25 หมูE6 ถ.พัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพทE02-7224462 หรือ 06-7758529
Email :Evergreen@ezthailand.com

บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com