เฉินตู – จิ่วไจ้โกว้ 8 วัน

วันแรก กรุงเทพฯ - เฉินตู
18.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ 2 เคาน์เตอร์ 10 สายการบิน CHINA SOUTHWEST ตรวจเอกสาร สัมภาระพร้อมรับบัตรขึ้นเครื่อง
20.45 น. เดินทางสู่ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ SZ 440 บริการอาหารเครื่องบิน 00.40 น.+1 เดินทางถึงสนามบินชวงหลิว เมืองเฉินตู นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ซิงจูเหรียน หรือเทียบเท่า


  วันที่สอง เฉินตู – ชิงเฉิงซาน - เม้าเสี้ยน
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เขาชิงเฉิงซาน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิงเฉิงซาน ชมวิวทิวทัศของเทือกเขาทั้ง 36 ลูกพร้อมบรรยากาศ อันชดชื่นและสวยงามของธรรมชาติ จากนั้นนำท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองเม้าเสี่ยน
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม เม้าเสี้ยนปินก่วน หรือเทียบเท่า


  วันที่สาม เม้าเสี้ยน - ทะเลสาปเต๋อซี - จิ่วจ้ายโกว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่จิ่วจ้ายโกว ดินแดงแห่งเทพนิยาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมทะเลสาปเต๋อซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา ทะเลสาปแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้งและได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาป สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่จิ่วจ้ายโกว ด้วยเส้นทางที่คดเคี้ยวเลาะเลียบตามลำน้ำหมินเจียง ขนาบด้วยตลิ่ง และทิวเขาที่สูงชันผ่านหมู่บ้านทิเบต อาเปา ฝูงจามารี
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารนำเข้าสู่ที่พักโรงแรม ซิงจิ่วปิน หรือเทียบเท่า


  วันที่สี่ จิ่วจ้ายโกว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม วนอุทยานแห่งชาติ ชมความงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และยังไม่ถูกนักท่องเที่ยว ทำลาย มีความงามดั่งดินแดนที่ถูกเนรมิต พื้นน้ำในทะเลสาปที่มีสีฟ้าและสีเขียวที่สุดใส มองแล้วชวนให้หลงไหลยิ่งนัก ซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลก ปรารถนาที่จะเดินทางไปเยี่ยมชม ชมสระน้ำ5 สี ที่มีนิยายเล่าว่า เกิดจากกระจกของนางฟ้าตกจากสวรรค์ครั้นล่วงลงมาสู่โลกมนุษย์ จึงเกิดเป็น สระน้ำ 5 สี ชมทะเลสาปที่มีน้ำใสสีฟ้าจนเห็นพื้นทะเลสลับกับแนวทิวเขาที่เขียวสด *** (โปรดเตรียมฟิล์มและแบตเตอรี่ ให้พร้อม มิฉะนั้นอาจเสียดายภายหลัง นะครับ )
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านชมสระน้ำนกยูง ที่มีแมกไม้หลายหลากประหนึ่งจิตรกรนำสีมาแต่งแต้มไว้ เที่ยวสระหมีแพนด้า ที่หมี แพนด้าแวะมากินน้ำและเล่นน้ำ ชมความงามทะเลสาปห้าบุปผาอัศจรรย์ใจน้ำตกธารไข่มุขที่เป็นธารใหญ่สลับซับซ้อน ธารยาวลดหลั่นถึง 310 เมตร
13.00 น. 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย *** ท่านที่ต้องการชมการแสดงวัฒนธรรม และ การฟ้อนรำของชนกลุ่มน้อยชาวจั้ง และ เซียง กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ***


  วันที่ห้า จิ่วจ้ายโกว – เมืองโบราณซงฝาน - เมืองเหวินชวน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเหวินชวน โดยระหว่างทางแวะเมืองซงฝาน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมอนุสาวรีย์ทหารแดง จากนั้นเที่ยวชมหมู่บ้านซงฝานโบราณที่ยังคงอนุลักษณ์ศิลปะ ดั่งเดิม จากนั้นเดินทางต่อเข้าสู่เมืองเหวินชวน
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ซิงกั๋วหลี่ หรือเทียบเท่า

  วันที่หก เหวินชวน – ตู้เจียงเยี่ยน - ศาลเจ้าเอ้อหวังเมี่ยว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่เมืองตู้เจียงเยี่ยน นำท่านชมเขื่อนตูเจียงเอี้ยนเขื่อนชลประทาน ยุคฉินซีฮ่องเต้ กล่าวได้ว่าเป็น เขื่อนแห่งแรกของโลก ที่ปัจจุบันยังใช้งานอยู่
12.00 น. 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านสู่ที่พักโรงแรม ยู่หัว หรือทียบเท่า
18.00 น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร ก่อนกลับสู่ที่พัก

  วันที่เจ็ด ตู้เจียงเยี่ยน – เฉินตู – วัดเป่ากวง - ชมสวนหมีแพนด้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเฉินตู นำท่านสู่วัดเป่ากวงซื่อ นมัสการพระอรหันห้าร้อยองค์ จนสมควรแก่เวลา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านสู่สวนสัตว์เมืองเฉินตู ชมสวนหมีแพนด้า ให้ท่านได้ชมความน่ารัก ของหมีแพนด้า ที่ขณะนี้เหลืออยู่น้อย ให้ท่านได้ถ่ายเป็นที่ระลึก
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารนำท่านสู่ที่พักโรงแรม หวาหยาง หรือทียบเท่า *** ท่านที่ต้องการชมการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก อันเลื่องชื่อของเสฉวน กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ***

  วันที่แปด ศาลเจ้าสามก๊ก – เฉินตู - กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมศาลอู่โหวฉือ หรือศาลเจ้าสามก๊ก ภายในศาลมีรูปเล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอุ เตียวหุย 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดีของเล่าปี่ ชมสุสานเล่าปี่พร้อมมเหสี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน มื้อพิเศษ(อาหารยาจีนพื้นเมือง) หลังอาหารอิสระแก่ท่านในการช้อปปิ้ง ที่ห้างสรรพสินค้า และถนนใต้ดิน ที่ยาวและคราคร่ำไปด้วยผู้คนของเมืองเฉินตู
14.30 น. เดินทางสู่สนามบิน
17.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SZ 431
19.00 น. ถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ………

     อัตราค่าบริการ ท่านละ บาท ห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ บาท เด็กอายุ 2 - 12 ปี บาท (พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง)
     อัตรานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป - กลับ ตามรายการ
ค่าที่พัก พร้อมค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมด ตามรายการ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ
ค่าภาษีสนามบินไทย - จีน , ค่าธรรมเนียมวีซ่าเมืองจีน(Passport ไทย)
ค่ามัคคุเทศก์คอยดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าขนกระเป๋า(กระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

     อัตรานี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ค่าภาษีเดินทาง (หากรัฐบาลกำหนด)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ
ค่าซักรีด
ค่าโทรศัพท์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ทิปไกค์+คนขับรถ

     หลักฐานการขอวีซ่า
หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป
รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป
ที่อยู่ปัจจุบัน ** ใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่า 4 วันทำการ (หากนำหนังสือเดินทางมาทำวีซ่าไม่ทันต้องเพิ่มค่า วีซ่าด่วน 1200.- บาท 2 วันทำการ )

     *** หมายเหตุ ***
รายการต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัเป็นเพียงตัวแทน สายการบิน และตัวแทนติดต่อ กับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน(อ.ส.จ.) เท่านั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงรายการ, การนัดหยุดงาน ,การยกเลิกเที่ยวบินอันอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

     ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
เลขที่ 208/25 หมู่ 6 ถ.พัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7224462 หรือ 06-7758529
Email :Evergreen@ezthailand.com

บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com