ชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดอรุณ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อาศัย อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ และทิวทัศนE่างE

โปรแกรมการเดินทาง
08.30 น.  ออกเดินทางสู่ท่าเรือริเวอรEิตีEโดยรถตู้ปรับอากาศชั้นหนึ่ง
09.00 น. ล่องเรือ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อาศัย อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ เยี่ยมชมวัดอรุณ เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า “วัดแจ้งEต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีย้าย ราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาตั้ง ณ กรุงธนบุรี ได้โปรดเกล้าฯ ให้กำหนดเอาวัดแจ้งเป็นวัด ในเขตพระราชฐานใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทน วัดนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณEรั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลทีE2 จึงถือเป็นวัดประจำรัชกาลทีE2 เมื่อบูรณะเสร็จแล้วได้พระราชทานนามว่า “วัดอรุณราชธารามEในสมัยรัชกาลทีE3 มีการก่อสร้าง พระปรางคEงคEหญ่ซึ่งมีความสูง 82 เมตร กว้าง 234 เมตร แต่มาเสร็จสมบูรณEนสมัยรัชกาลทีE4 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดอรุณ


  ล่องเรือชมตลาดน้ำ ผ่านชมพิพิธภัณฑEรือพระราชพิธี , ฐานทัพเรือ และสถานที่สำคัญต่างEริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
10.30 น.   เดินทางเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระแก้ว (กรุณาแต่งกายสุภาพ )เขตพระราชฐาน เมื่อแรกสร้างประกอบด้วย 3 ส่วนคือ พระมหาปราสาท พระราชมณเฑียรสถาน และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีเนื้อทีE132 ไรEลักษณะแบบแผนการก่อสร้างคล้ายคลึงกับพระบรมมหาราชวังเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือ มีวัดพระศรีรัตนศาสดารามอยู่ในบริเวณวังเหมือนกับวัดพระศรีสรรเพชญEนสมัยกรุงศรีอยุธยา ชมหมู่พระที่นั่งที่สำคัญ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นพระมหาปราสาทองคEรกที่สร้างขึ้นในพระราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพพระมหากษัตริยEสมเด็จพระอัครมเหสี และพระบรมวงศานุวงศEช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีการมงคล และบำเพ็ญพระราชกุศลต่าง E/td>
พระที่นั่งอาภรณEิโมกขEราสาท อยู่ใกล้กับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประทับทรงพระราชพาหนะ และประทับเปลื้องเครื่องในงานพระราชพิธีที่มีขบวนแหEbr>
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2419 ใช้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะชั้นพระราชาธิบดี หรือชั้นประมุขของรัฐ นอกจากนี้ยังมีหมู่พระที่นั่งสำคัญอื่น Eเช่น พระที่นั่งราชกรัณยสภา พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสนEพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ พระที่นั่งบรมราชสถิตยEโหฬาร พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ฯลฯ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ตรงมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ วัดพระแก้วสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327 และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณEาตั้งแต่สมัยรัชกาลทีE1-9 ตลอดทุกรัชกาล ภายในพระอุโบสถ และระเบียงรอบวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงามมาก สิ่งที่น่าสนใจอื่น Eภายในวัดได้แกEพระปรางคE8 องคEพระศรีรัตนเจดียEปราสาทนครวัดจำลอง ฯลEbr>


12.00 น. แวะช็อปปิ้งของที่ระลึก หลังจากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
กรุงเทพฯ หรือ บางกอก เมืองหลวงของประเทศไทย เริ่มก่อตั้งภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงครองราชยEราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริยEห่งราชจักรีวงศEเมื่อวันเสารEทีE6 เมษายน เดือนห้า แรม 9 ค่ำ ปีขาล พ.ศ. 2325 พระองคEด้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังทางคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาฟากตะวันออก เนื่องจากเป็นชัยภูมิที่ดีกว่ากรุงธนบุรีเพราะมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวคูเมืองทางด้านตะวันตก และด้านใตEอาณาเขตของกรุงเทพ ในขั้นแรกถือเอาแนวคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรี คือ แนวคลองหลอด ตั้งแต่ปากคลองตลาดจนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปิ่นเกล้า เป็นบริเวณเกาะรัตนโกสินทรEมีพื้นที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร

     ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
หากท่านใดสนใจติดต่อได้ทีEบริษัท เอเวอรEรีนฮอลิเดยEจำกัด
1350/134 อาคารไทยรงคEาวเวอรEถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพทE02-7137895-7 แฟกซE2-7137897
Email :Evergreen@ezthailand.com

บริษัท เอเวอร์กรีนฮอลิเดย์ จำกัด
1350/134 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250
โทรศัพท์ 02-7137895-7 แฟกซ์02-7137897
Copyright(c) 2006-2009 by www.EzThailand.com
presented by Evergreen@ezthailand.com